PIAGAM PELANGGAN PIAGAM PELANGGAN

 

Jabatan Khidmat Pengurusan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Semua pengunjung ke kaunter pertanyaan akan diberi layanan yang cepat dan cekap dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) minit.

2.

Semua aduan melalui surat, datang sendiri (bersemuka), telefon, laman web dan e-mel diakui terima dan disalurkan kepada jabatan yang berkenaan pada hari yang sama. 

3.

Permohonan yang lengkap yang diterima dari Jabatan berhubung pengesahan dalam perkhidmatan kakitangan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari.

4.

Temuduga bagi mengisi kekosongan jawatan akan dilaksanakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh senarai pendek diluluskan.

5.

Permohonan untuk permit mengeluarkan barang-barang lusuh dari kawasan    perindustrian   akan   dikeluarkan    dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh permohonan.

6.

Permohonan untuk pas tahunan zon perindustrian bebas akan  dikeluarkan dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh permohonan.

7.

Menguruskan permohonan tindakan penguatkuasaan yang dikemukakan oleh Jabatan dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh penerimaan permohonan.

8.

Memberi khidmat nasihat ICT dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan diterima.

9.

Memproses dan meluluskan permohonan untuk mengikuti latihan/kursus/seminar/ konvensyen di dalam dan luar negeri dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

10.

Mengurus dan menyelaras Mesyuarat Biasa Majlis sekurang-kurangnya diadakan satu (1) kali sebulan serta menyediakan minit mesyuarat dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tarikh mesyuarat berkenaan diadakan.

11.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

12.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Jabatan Perbendaharaan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Bil-bil cukai taksiran disediakan dan disampaikan melalui pos kepada setiap pembayar cukai taksiran dua (2) kali setahun iaitu 10 Januari dan 10 Julai.

2.

Bil-bil Notis Cukai Taksiran disediakan dan disampaikan melalui pos kepada pembayar-pembayar Cukai Taksiran dua (2) kali setahun, iaitu sebelum 10 April dan 10 Oktober.

3.

Masa menunggu untuk membayar bil-bil di kaunter kasyer adalah dihadkan selama dua puluh (20) minit bagi masa sibuk dan sepuluh (10) minit bagi masa kurang sibuk.

4.

Bayaran kepada pembekal dan kontraktor Majlis akan diproses dan cek akan disiap dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh sesuatu invois diterima dengan lengkap dari Jabatan untuk pembayaran.

5.

Pemeriksaan ke atas meter tempat letak kereta dan papan tanda tempat letak kereta dilakukan sebanyak empat (4) kali sebulan (meter).

6.

Pemeriksaan ke atas petak kereta dilakukan sebanyak dua (2) kali sebulan (tiket).

7.

Penyediaan Akaun Tahunan dimuktamadkan pada bulan Mac tahun berikut.

8.

Menyediakan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari.

9.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 

Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Perlesenan

Bahagian Kesihatan Awam

Bil.

Piagam/Standard

1.

Tindakan-tindakan untuk tujuan pengawalan dan pencegahan penyakit yang berkesan akan dijalankan lima (5) hari seminggu.

2.

Tindakan-tindakan untuk tujuan kawalan wabak akan digerakkan dalam tempoh dua puluh empat (24) jam apabila dilandai wabak.

3.

Tindakan pemeriksaan untuk tujuan pengawalan kebersihan premis makanan akan dijalankan tiga puluh (30) premis sebulan.

4.

Memupuk kesedaran dan mengubah sikap masyarakat ke arah nilai-nilai positif terhadap kesihatan awam melalui ceramah sebanyak dua puluh (20) kali sebulan dan pameran sebanyak dua (2) kali sebulan.

5.

Semua proses penyembelihan haiwan dan pemeriksaan daging di Rumah Sembelih Majlis akan dijalankan dalam tempoh dua (2) jam.

6.

Semua permit sembelih (Lesen Khas) akan dikeluarkan dengan serta-merta selepas permohonan diterima.

7.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

8.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh peneriman invois.

9.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

Bahagian Pelesenan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Permohonan lesen establisymen makanan, iklan tempat hiburan awam, garaj, tred, perniagaan dan perindustrian diputuskan dalam tempoh lapan (8) minggu tertakluk kepada syarat-syarat dipatuhi.

2.

Permohonan lesen gerai sementara/gerai bermusim diluluskan dan lesen dikeluarkan dalam satu (1) hari.

3.

Permohonan lesen ”banner/streamers” diputuskan dalam tempoh empat (4) hari bekerja dan lesen dikeluarkan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

4.

Permohonan lesen anjing dengan serta-merta.

5.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

6.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

7.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

Bil.

Piagam/Standard

1.

Aduan mengenai sampah yang tidak dikutip pada kali pungutan akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

2.

Aduan mengenai parit tersumbat dan kekotoran jalan akan diambil tindakan pemulihan dalam tempoh 48 jam.

3.

Semua sisa pepejal dikutip dan diangkat mengikut jadual iaitu:-

 

i.

setiap kali premis komersial

 

ii.

3 kali seminggu untuk premis kediaman

4.

Semua sisa pepejal dikutip dan diangkat mengikut jadual iaitu setiap kali kecuali Ahad bagi bangunan ”High Rise”.

5.

Semua parit dan jalan dibersihkan mengikut jadual iaitu:-

 

i.

setiap kali untuk parit utama

 

ii.

3 kali seminggu untuk kawasan lain

6.

Membersihkan tandas awam kepunyaan M.P.P.P sekurang-kurangnya sekali sehari.

7.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh peneriman invois.

8.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

Jabatan Kawalan Bangunan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Permohonan untuk kelulusan Pelan-pelan Bangunan Mudah (‘On The Spot Approval’) akan diproses secara serta-merta dan keputusan akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

2.

Permohonan Pelan Bangunan bagi kaedah Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi, Pelaburan Asing dan projek Kerajaan akan diproses dalam tempoh tiga puluh tujuh (37) hari.

3.

Permohonan Pelan-pelan Pembaharuan akan diproses dan keputusan akan diberi dalam tempoh enam (6) bulan.

4.

Permohonan Kebenaran Memulakan Kerja akan diproses dengan serta-merta dan keputusan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

5.

Permohonan Sijil Kelayakan Menduduki akan diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

6.

Permohonan Merancang untuk tujuan menukar kegunaan bangunan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh enam (6) bulan.

7.

Permohonan pelan permit yang diterima akan diproses dan diputuskan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

8.

Permohonan permit membaiki bangunan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh tujuh (7) hari.

9.

Ulasan/Pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari bekerja.

10.

Ulasan/Pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

11.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

12.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Jabatan Kejuruteraan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Parit dan Jalan, Pelan Lampu Jalan, Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi sembilan puluh (90) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap dan teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

2.

Perakuan bagi Sijil Kelayakan Menduduki akan dibuat dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

3.

Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

4.

Ulasan/pandangan teknikal bagi Permohonan Kebenaran Merancang dan Pecah Sempadan dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari.

5.

Ulasan/pandangan teknikal bagi Permohonan Pelan Bangunan dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari bagi permohonan secara serentak dan tujuh (7) hari bagi permohonan biasa.

6.

Ulasan/pandangan teknikal bagi Permohonan Kerja Cerucuk dan Tukarguna Bangunan dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

7.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

8.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Jabatan Perancangan Pembangunan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak/berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh (108) hari.

2.

Permohonan untuk kelulusan Pelan Pecah Sempadan, Penyerahan dan Pemberimilikan Semula diproses dan diputuskan dalam tempoh dua (2) bulan.

3.

Permohonan Perlanjutan Permohonan Merancang hendaklah dipertimbangkan dan keputusan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan.

4.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari.

5.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

6.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 

 
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Bil.

Piagam/Standard

1.

Semua harta akan siap ditaksirkan dari tarikh penerimaan notis OC/CCC dalam tempoh enam (6) bulan.

2.

Semua permohonan penukaran pemilikan akan diputuskan dalam tempoh empat (4) minggu.

3.

Semua carian dan pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

4.

Semua permohonan untuk membuat pembetulan dalam senarai nilaian akan diputuskan dalam tempoh tujuh (7) hari.

5.

Permohonan penyewaan hartanah Majlis diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

6.

Memperakukan pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan kepada Jabatan Bangunan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan memo Jabatan Bangunan.

7.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

8.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

9.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Jabatan Khidmat Kemasyarakatan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Mengadakan mesyuarat koordinasi tempahan dua (2) minggu sekali untuk memastikan aktiviti-aktiviti di balai-balai rakyat, padang-padang awam, taman-taman awam & rekreasi, Kompleks Sukan Balik Pulau dan Stadium Bandaraya berjalan dengan lancar di samping mengadakan program komuniti satu kali dalam sebulan.

2.

Menghidupkan suasana taman melalui aktiviti-aktiviti rekreasi di Taman Perbandaran setiap minggu seperti senamrobik, taichi, memanah, ’line dance’, ’ballroom dancing’ dan zianggong sekurang-kurangnya 87 kali sebulan.

3.

Permohonan bagi tempahan balai-balai rakyat, padang-padang awam, taman-taman awam dan rekreasi, Kompleks Sukan Balik Pulau dan Stadium Bandaraya akan diputuskan serta-merta dan permohonan secara surat-menyurat akan dijawab dalam tempoh masa satu (1) minggu hingga dua (2) minggu.

4.

Menyelenggara taman-taman awam dan rekreasi setiap hari.

5.

Menyelenggara padang bola sepak Stadium Bandaraya Pulau Pinang supaya memenuhi ’standard piawaian’ Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) untuk perlawanan Liga Super dan Liga Premier dengan memotong rumput dan membuat garisan sebanyak lapan (8) kali dalam sebulan.

6.

Permohonan untuk kelulusan Pelan Lanskap yang dikemukakan kepada Jawatankuasa One Stop Centre (OSC) akan diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

7.

Perakuan bagi CCC akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

8.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh peneriman invois.

9.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Unit Undang-Undang

Bil.

Piagam/Standard

1.

Setiap penyediaan kontrak kerja-kerja, pembekalan dan perkhidmatan akan dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari.

2.

Setiap tindakan ke atas penyediaan namaan dan perjanjian penyewaan akan dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi tujuh (7) hari.

3.

Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

4.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

5.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

6.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Unit Audit Dalam

Bil.

Piagam/Standard

1.

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Unit Audit pada setiap bulan.

2.

Tugas pengauditan pengurusan kewangan/aktiviti dijalankan dalam tempoh 1.5 bulan, menyediakan dan mengeluarkan laporan auditan pengurusan kewangan/aktiviti dalam tempoh tiga (3) minggu.

3.

Tugas auditan mengejut dijalankan dalam tempoh 1 hari, menyediakan dan mengeluarkan laporan auditan mengejut dalam satu (1) hari sekurang-kurangnya 1 kes sebulan.

4.

Mengambil tindakan susulan dan pemantauan terhadap Jabatan/Bahagian supaya dapat mengemukakan sebarang pertanyaan audit dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

5.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

6.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 
Jabatan Warisan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Permohonan Kebenaran Merancang secara pelan pra rundingan warisan yang dikemukakan dan diproses dalam tempoh dua (2) bulan.

2.

Permohonan pelan bangunan secara pelan pra rundingan warisan yang dikemukakan dan diproses dalam tempoh dua (2) bulan.

3.

Permohonan pelan permit/permit membaiki bangunan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

4.

Ulasan/pandangan teknikal Papan Iklan (Lesen) dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan surat/memo.

5.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh peneriman invois.

6.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.Jabatan Pesuruhjaya Bangunan

Bil.

Piagam/Standard

1.

Memastikan pemaju memanggil mesyuarat AGM pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dalam tempoh 12 bulan selepas penyerahan pemilikan kosong.

2.

Mengeluarkan sijil perakuan penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dalam tempoh 2 minggu selepas permohonan diterima.

3.

Memastikan badan pengurusan (JMB/MC) memanggil mesyuarat agung tahunan (AGM) dalam tempoh tidak melebihi 15 bulan dari tarikh mesyuarat sebelumnya.

4.

Memastikan badan pengurusan (JMB/MC) mengemukakan minit mesyuarat agung tahunan (AGM) / laporan akaun yang diaudit dalam tempoh 28 hari selepas AGM diadakan.

5.

Memberikan pengesahan pengeluaran sijil perakuan penubuhan perbadanan pengurusan (MC) dalam tempoh 2 minggu selepas surat diterima daripada Pejabat Tanah dan Galian (PTG).

6.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh peneriman invois.

7.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.